Avgifter för allmänt vatten och avlopp

För att täcka nödvändiga kostnader för den allmänna VA-anläggningen i Sigtuna kommun ska ägare av fastigheter betala avgifter enligt gällande taxa.

VA-taxan

VA-taxan höjs från och med 2019-01-01  på grund av nödvändiga ökade kostnader för drift, underhåll och investeringar i VA-anläggningen och för att upprätthålla god kvalitet och ökade miljökrav.

Brukningsavgifter, periodiska avgifter

Höjningen på brukningsavgiften är i genomsnitt 100 kr/familj och år. En liter vatten kostar i genomsnitt cirka 3 öre. För det priset får du dricksvatten med hög kvalitet levererat till din  tappkranen och blir av med avloppsvattnet (både hushållsavloppet och dagvatten från gator och fastigheter) och får det omhändertaget och renat på ett miljöriktigt sätt.

Avgiften ska täcka kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator samt underhåll av ledningsnätet. 

Avgiften betalas fortlöpande. Brukningsavgiften innehåller två fasta och en rörlig avgift. De fasta avgifterna baseras på vattenmätarstorlek och tomtytans storlek. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd. Man kan få en reduktion på tomtyteavgiften om fastigheten själv tar hand om sitt dagvatten (regn, snö, dräneringsvatten) på tomtmarken med t. ex. stenkista. Vissa fastigheter kan ha större mätare än nödvändigt installerade och vi vill upplysa om att det då kan vara möjligt att byta ut denna mot en (eller flera parallellkopplade) mindre mätare och på så sätt få en lägre fast avgift. Detta gäller inte för villahushåll då de redan har den minsta mätaren.

Hur stor är årsavgiften?

För ett hushåll som bor i villa och förbrukar 150 kubikmeter vatten och har en tomtyta på 800 kvadratmeter är årskostnaden 4 500 kr per år.

Du kan själv räkna ut din årskostnad genom att öppna pris-sammanställning brukningsavgift som finns längst ner.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna (engångsavgifter) ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Härvid tas hänsyn både till den nytta som en fastighet har av att vara ansluten till den allmänna va-anläggningen och de investeringskostnader som anslutningen medför

Hur stor är anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften för en villa med en tomt på 800 kvm är 195 500 kr. Du kan själv räkna ut anläggningsavgiften genom att öppna pris-sammanställning anläggningsavgifter som finns längst ner.